Home » Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden Tuinen Verrezen

Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing voor zover partijen geen afzonderlijke overeenkomst hebben gesloten en voor zover de daarin opgenomen bepalingen niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden of deze algemene voorwaarden opheffen. Algemene voorwaarden vermeld op prijsvragen of bestellingen van de opdrachtgever kunnen onze firma nooit verbinden.

Alle vermelde prijzen op offertes zijn bedragen exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Bestellingen kunnen pas definitief worden ingepland na uw onvoorwaardelijke goedkeuring, en na ontvangst van een schriftelijke bevestiging (kan ook per email).

Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u een voorschotfactuur van 30% van het totaalbedrag (tenzij anders vermeld). Tijdens de uitvoering ontvangt u van onze werfleider wekelijks een geüpdatet vorderingsstaat zodat u vordering van de werken zowel fysisch als financieel kunt opvolgen. Eventuele opmerkingen kunt u aan de werfleider doorgeven. Op basis van deze vorderingsstaat ontvangt u tussentijdse (voorschot) facturen.

De werf dient te allen tijde ter vrije beschikking van de firma te zijn. Leveren van water en elektriciteit op de bouwplaats, nodig om de werken uit te voeren, zijn ten laste en op kosten van de bouwheer. De opdrachtgever is verantwoordelijk om voor de aanvang van de werken alle info over de exacte ligging van de nutsvoorzieningen te bezorgen. Bij het ontbreken van deze plannen zal de aangerichte schade aan de ondergrondse kabels en leidingen alsook de daaruit voortvloeiende herstellingskosten voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Op geleverde beplantingen die door onze firma werden aangeplant, geldt een groeigarantie gedurende 2 jaar, op voorwaarde dat aangetoond wordt dat de beplanting verzorgd werd en wordt volgens de praktijken van ‘een goede huisvader’, dus na de aanplanting en in droge perioden overvloedig water geven. Een maximale uitval tot 5% kan als normaal worden beschouwd, meer wordt verrekend. Op geleverde en verwerkte materialen geldt de fabrieksgarantie (standaard 2 jaar voor levering aan particulieren) tenzij anders vermeld.

De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op een prijsbasis van lonen, grondstoffen, vervoerskosten, fiscale lasten en verdere kostprijsbepalende factoren geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een aantoonbare wijziging optreedt in deze factoren na het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtnemer het recht om een evenredige verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Een aantoonbare wijziging is een stijging van minstens 2% ten aanzien van de prijsbasis zoals deze bestond bij de totstandkoming van de overeenkomst. In de mate dat dergelijke wijziging de overeengekomen prijs niet verhoogt met meer dan 30% kan dergelijke wijziging nooit aanleiding geven in hoofde van de opdrachtgever om de overeenkomst rechtsgeldig te verbreken, te ontbinden of zijn deel van de overeenkomst niet na te leven.

De opdrachtgever verklaart de werken te aanvaarden vanaf de ingebruikname van de aangenomen werken. Indien er een voorlopige oplevering plaatsvindt, geldt deze als aanvaarding van de werken. De tienjarige aansprakelijkheid vangt aan bij de aanvaarding van de werken. Klachten in verband met de zichtbare gebreken en/of tekortkomingen dienen ten laatste bij de aanvaarding van de werken (in voorkomend geval bij de ingebruikname dan wel bij de voorlopige oplevering) gemeld worden op het daartoe voorziene proces verbaal. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen drie maanden na aanvaarding der werken gemeld te worden. In het geval van onderaanneming zal de onderaannemer ten aanzien van onze firma echter de aanvaarding van zijn werken nooit eerder kunnen laten plaatsvinden dan de aanvaarding door de opdrachtgever van onze firma.

Al onze facturen zijn, behoudens anders luidende en schriftelijke bepaling, contant op datum van factuur betaalbaar te Westerlo, Ilsestraat 86. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, intrest opbrengen op basis van de wet ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002.

In geval van laattijdige betaling zal de schuldenaar naast de moratoire interesten een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom ter dekking van buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling.

Indien de opdrachtgever nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de aannemingsovereenkomst van rechtswege ontbonden zijn, indien de opdrachtgever nalaat om de 14 dagen na daartoe aangetekend te zijn aangeschreven zijn verbintenissen uit te voeren. Indien de opdrachtgever afziet van de bestelling is onze firma gerechtigd een vergoeding te eisen voor de door haar gemaakte kosten en gederfde winsten welke forfaitair en onherleidbaar geraamd zijn op 30% van de aannemingssom, behoudens het recht voor onze firma een grotere vergoeding te eisen zo zij er in slaagt een hogere schade te bewijzen.

Indien de kredietwaardigheid van de opdrachtgever in het gedrang komt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de opdrachtgever, dan wel in het geval van een faillissement, van een vereffeningstelling of van het kennelijk onvermogen van de opdrachtgever, dan wel in het geval van een aanvraag WCO door de opdrachtgever, en in het algemeen bij het zicht voordoen van gelijk welke gebeurtenis die doet vrezen dat de opdrachtgever de door hem aangegane verbintenissen ten aanzien van onze firma niet zal kunnen nakomen, heeft onze firma het recht om, zelfs indien de werken reeds geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd, van de opdrachtgever de geschikte waarborgen te eisen. Indien de opdrachtgever dit weigert, heeft de firma het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder enig recht op vergoeding in hoofde van de opdrachtgever en onverminderd het recht van de firma om de bedragen die de opdrachtgever haar verschuldigd is op te eisen en onverminderd het recht op schadevergoeding en interesten en zonder dat de opdrachtgever zich kan beroepen de exceptio non adimpleti contractus.

De goederen en de grondstoffen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs.

In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.